Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije PDF Print
There are no translations available.

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)

lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od

dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov

in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se

štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni,

ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za

opravljanje navedenihdejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali

na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno,

da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se

ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine

za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in

davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

http://objave.uradni-list.si/files/RS_-2008-077-03453-OB~P001-0000.PDF

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%

ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani

http://edavki.durs.si,

pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta,

za katero se dohodnina odmerja.

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Obrazec za Statistično društvo Slovenije)

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Elektronske storitve javne uprave)